Kalite Politikası

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), stratejik liderlerinin benimsediği "temel değerler" ışığında, tüm iç ve dış paydaşlar katılımlı, küçük ya da orta çaplı arama konferanslarıyla vizyon, misyon ve stratejik amaçlarını oluşturmuştur. Hedefler ve performans göstergeleri vizyon, misyon ve stratejik amaçları gözetmek kaydıyla, Strateji Yönlendirme Kurulu ve bu kurulun belirlediği alan uzmanı alt çalışma takımları tarafından belirlenmiştir.

ETÜ’nün 2018-2022 stratejik plan döneminde başarmayı planladığı 5 stratejik amacı ve 21 hedefi bulunmaktadır. Başarım düzeyi, stratejik planda belirlenmiş 70 performans göstergesiyle PUKÖ (Planlama, Uygulama, Kontrol, Önlem) döngüsü içinde sistematik olarak takip edilmektedir. Her bir performans göstergesi sorumlu ve paydaş birim tarafından altı aylık ya da yıllık sıklıkta izlenmekte ve elde edilen veri, strateji daire başkanlığı tarafından yıllık olarak raporlanmaktadır.

Stratejik plan yıllık uygulama raporu, ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında ETÜ Kalite Kurulu üyelerinden oluşan bir komisyonda şu alt başlıklarda değerlendirilmektedir:

1.       Hedef ve gerçekleşme uyumlu mudur ?
2.       Hedeflerden sapma varsa, bu sapma hangi yönde ve ne düzeydedir ?
3
.       Sapma kaynakları ve sebepleri nelerdir ?
4.       Sapmalar nasıl giderilebilir ?
5.       Hedefler ve gerçekleşme düzeyleri nasıl iyileştirilebilir ?

Yukarıdaki sorulara cevap arayışını içeren analiz, geri bildirim raporuna dönüştürülerek tüm yönetim ve uygulama birimlerinde gereği için paylaşılır.