Kalite Politikası

Nitelikli eğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme ve topluma hizmet için temel değerlerden ödün vermeden bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, iyileştirme esaslı planlamalar yapan saygın bir dünya üniversitesi olmaktır.

Bu politika kapsamında Üniversitemiz;

Eğitim

* Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen ve öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı uygulamayı,

* Güncel bilgilerle donatılmış, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlılığa sahip nitelikli bireyler yetiştirmeyi,

* Eğitim-öğretim faaliyetlerini çağın gereksinimlerine, teknolojik gelişmelere ve ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak tasarlamayı ve güncellemeyi,

* Eğitimde ulusal/uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi,

Araştırma

* Disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi-kamu iş birliğini güçlendiren araştırmaları desteklemeyi ve toplumun refah düzeyini artıran yüksek katma değerli Ar-Ge çıktıları üretmeyi,

*  Dünyadaki eğilimleri göz önüne alarak ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarındaki araştırmalara yoğunlaşmayı,

*  Kendini yenileyebilen ve eleştirel bakış açısına sahip öğretim elemanı kadrosuna sahip olmayı,

*  Kaynakların etkin kullanımını sağlayarak üniversite ortamını tüm paydaşlar için verimlilik ve kalite odaklı bir Ar-Ge çevresi haline getirmeyi,

Toplumsal Katkı

*  Toplumun bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan etkinlikler gerçekleştirmeyi,

*  Etkin ve verimli sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi,

*  Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik problemlerin çözümüne katkı sunmayı,

Yönetim

*  Kalite süreçlerine iç ve dış paydaşların katılımını desteklemeyi,

* Kurumsal ilkeler ışığında birimlerin; katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan yönetim ve organizasyon anlayışını içselleştirmeyi; güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı,

*  Kalite bilincini kurumsal düzeyde yaygınlaştırmayı,

*  Uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi,

*  Toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, engelsiz bir üniversite olmayı,

*  Sürekli iyileştirme kültürü oluşturmayı,

ilke olarak benimser.